Phương thức thanh toán

Nucatt áp dụng các phương thức thanh toán sau.